Jul 2008


اوضاع عراق و کردستان

آیا شما از مبارزه ی احزاب کرد دیگر کردستان ها حمایت می کنید؟
در حال حاضر ما بخشی از مجموعه عراق هستیم و رسما ًوارد دیپلوماسی بین المللی شده ایم و به هیچ وجه در امورات داخلی دیگر کشورها دخالت نمی کنیم همچنانکه انتظار داریم که دیگران هم در امورات داخلی ما دخالت نکنند. من به عنوان یک دیپلومات معتقدم که مبارزه ی کردها در مبارزه ی همه ی کشورها باید مطابق سیستم سیاسی نوین جهانی باشد.

Download it Here!

یعنی از مبارزه ی مسلحانه به مبارزه ی مدنی و قانونی طبق قواعد و قوانین آن کشور مربوطه تغییر کند. ما به هیچ وجه از مسلحانه ی دیگر کردستان ها حمایت نمی کنیم اما به گونه ای دیگر ما می توانیم از مبارزات مسالمت آمیزو صلح طلبانه به عنوان کشور دوست، ملت دوست و احزاب برادر و با حفظ عدم دخالت در امورات داخلی آن کشور و بدون خدشه دار شدن روابط حسنه ی دوکشور از آنان حمایت کنیم بویژه در زمینه های فرهنگی، ادبی و اجتماعی و حتی در اروپا به گونه ای که مطابق اصول دیپلوماتیک و قانونی این کشورها باشد.
موضوعات