Aug 2009


گفت و گو با فردین مصطفایی، روزنامه‌نگار کرد
روز جوان و چالش‌های پیش رو

محمدرضا اسکندری: ۱۲ مرداد به عنوان روز جوان نام‌گذاری شده است. به همین مناسبت با فردین مصطفایی، روزنامه‌نگار کرد گفت و گو کردم. آقای مصطفایی معتقد است: «در ایران به دلیل ترکیب جمعیت جوان و نبود رشد هماهنگ بخش‌های اقتصادی با آن، آثار عواقب بیکاری موجب نبود تأمین درآمد مناسب برای ادامه زندگی افراد جامعه، افزایش آسیب‌های اجتماعی، افزایش گرایش به اعتیاد و کاهش امید به آینده می‌شود.»