Apr 2010


حکایت‌های زندگی ایرانی و تراژدی آمریکایی

از این پس هر هفته، به قلم فرشاد سروش در ستون «کتاب زمانه»، ‌از میان کتاب‌هایی که در ایران انتشار یافته و از برخی لحاظ با اقبال خوانندگان و منتقدان مواجه گشته، دو عنوان کتاب معرفی می‌شود. فرشاد سروش در این ستون گاهی نیز به کتاب‌هایی خواهد پرداخت که ارزش‌شان از چشم خوانندگان و منتقدان پنهان مانده است. این هفته، فرشاد سروش در «کتاب زمانه» به نقد و بررسی «از چهارده سالگی می‌ترسم» جدیدترین مجموعه ‌داستان حسن محمودی می‌پردازد.