تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۸۹ • چاپ کنید    
بخش دوم

زمینه‌های ایجاد هوموفوبیا

ترجمه‌ی نیما شاهد

هوموفوبیای درونی شده [internalized homophobia]:

هوموفوبیای درونی شده یا هوموفوبیای خود-ناهمخوان [egodystonic] اشاره به احساس منفی نسبت به فردی است که همجنس‌گراست.39،40 این واژه مورد نقد بوده است چراکه داشتن تمایلات منفی ضرورتاً دربردارنده‌ی هراس نیست و اصطلاح «داغ ننگ درونی شده» گاهی در عوض آن به کار می‌رود.41

این هوموفوبیا موجب آزار یا عدم پذیرش گرایش جنسی شخص می‌شود. هوموفوبیای درونی شده نوعی از ناهماهنگی شناختی است؛ یعنی این که فرد نمی‌تواند وجدان مخالف یا میل جنسی ناخودآگاهی که دارد را با ارزش و اصولی که از جامعه‌ی دینی یا تربیت کسب شده است سازگار سازد.

چنین حالتی سرکوب افراطی علیه امیال همجنس‌گرا ایجاد می‌کند.42 در مواردی دیگر نزاع درونی گاهی ممکن است بعضاً روی دهد و اغلب به نحوی عمیق باورهای دینی و اجتماعی را در برابر امیال جنسی و عاطفی قرار دهد. این ناسازگاری اغلب مسبب افسردگی‌های بالینی می شود و خودکشی‌های متداول در میان همجنس‌گرایان جوان (تا سی‌درصد از جوانان غیر دگرجنس‌گرا خودکشی می‌کنند) به این پدیده نسبت داده می‌شود.43

روان‌درمانی‌هایی مانند «روان درمانی مؤید گی بودن» [gay affirmative psychotherapy] و شرکت در یک گروه اقلیت جنسی تأییدگر می‌تواند مسئله‌ی تضاد درونی میان دین و هویت جنسی را حل کند.44

عنوان هوموفوبیای درونی شده، گاهی برای رفتارهای خودآگاه یا ناخودآگاه در اشخاص همجنس‌گرایی به کار می رود که احساس می کنند نیاز به تأیید یا ترفیع در سطح انتظارات دگرجنس‌هنجاری یا دگرجنس‌گرایی را دارند. این زمانی روی می‌دهد که سرکوب و نفی با فشار بیرونی رفتارهای دگرجنس‌هنجاری همراه می‌شود که از او می خواهد نشان دهد که حس می کند مطابق با هنجار است یا پذیرفته شده است.

همچنین این عنوان را برای ل.گ.ب.ت ‌هایی به کار می‌برند که سیاست سازشکاری را دنبال می‌کنند. مانند کسانی که پیوندهای مدنی را جایگزینی برای ازدواج همجنس می‌شمارند. این که این امر یک دیدگاه تاکتیکی است یا این که نتیجه‌ی نوعی از تعصب درونی، موضوعی است که محل بحث است.

برخی برآنند که افراد هوفوبیک همجنس‌گرایی خود را سرکوب می کنند، اما این مسئله‌ای است که محل بحث است. در سال ۱۹۹۶ یک آزمون نظارت شده از 64 مرد دگرجنس‌گرا (که نیمی از آن‌ها بر اساس تجربه‌ی آزمون‌گر یا گزارشی که خود داده‌اند هوموفوبیک به شمار رفته‌اند)، در دانشگاه جورجیا مشخص شد که کسانی که هوموفوبیک‌اند (که بر مبنای شاخص هوموفوبیا سنجیده شده بودند)45 به نحو قابل توجهی بیش‌تر از کسانی که غیر هوموفوبیک تلقی شده‌اند در قبال دیدن تصاویر هومواروتیک تحریک می‌شوند.46

هوموفوبیای اجتماعی [social homophobia]

این واژه، توصیف‌گر هراس یک دگرجنس‌گراست که در تماس رمانتیک با یک همجنس قرار دارد. همچنین این واژه، بیانگر واکنش‌های ظاهراً برمبنای هراس است که از تماس نزدیک غیر عمد با مردی دیگر یا نزدیکی به مردان دیگر در موقعیت‌هایی مانند حضور در یک دستشویی عمومی دست می‌دهد. این واکنشی از سر هراس است اما هراس معمولاً در این‌جا هراس از این است که داغ ننگ اجتماعی همجنس‌گرایی بر آن‌ها بخورد.

هراس از اینکه گی دانسته شویم به‌عنوان شکلی از هوموفوبیای اجتماعی تلقی شده است. نظریه‌پردازان از جمله کالوین توماس و جودیث باتلر معتقدند که هوموفوبیا ریشه در هراس فرد از این دارد که گی دانسته شود. هوموفوبیا در مردان با احساس ناامنی از بودن در کنار مردان دیگر نسبت دارد.47،48 به‌همین دلیل است که هوموفوبیای مورد نظر در میان ورزشکاران رواج دارد.49

این نظریه‌پردازان برآنند که هوموفوبیا در این صور، نه تنها باورهای بعضی از مردم در مورد همجنس‌گرایان را نشان می‌دهد، بلکه موید آن است که مردم با بی‌زاری از گروه، و از جایگاه اجتماعی ایشان نیز فاصله می‌گیرند. بنابراین از طریق فاصله‌گیری از آن‌ها تحت عنوان گی، هم‌زمان نقش خود را به عنوان دگرجنس‌گرا در فرهنگ دگرجنس‌گرایی تثبیت می‌کنند و به این وسیله تلاش می‌کنند عنوان گی را از خود سلب کنند.

این بازتفسیرگریزی نیز اشاره به آن دارد که ممکن است شخص در هتک «دیگری» در حال تثبیت موقعیت خود در میان اکثریت و کسب ارزشمندی اجتماعی است. این مفهوم همچنین به تفسیری مربوط به نژادپرستی و بیگانه‌ترسی نیز ارجاع دارد.


نانسی ج. چادویک معتقد است که هوموفوبیا به‌عنوان روشی در جهت حفظ مذکربودن مردان می‌تواند بررسی شود.50

بسیاری از نظریه‌های روانکاوی هوموفوبیا را تهدیدی برای انگیزه‌های همجنس‌گونه‌ی فرد می‌دانند، چه این انگیزه‌ها درونی باشند چه ذهنی. این امر او را به سرکوب و نفی خود و واکنش‌های وارونه وامی‌دارد.51

زمینه‌های ایجاد هوموفوبیا

باورهای سکس‌گرایانه
برخی از نظریه‌پردازان جنسیت معتقدند این که مناسبات مرد با مرد اغلب واکنش تندتری را در میان هوموفوب‌ها برمی‌انگیزد تا مناسبات زن با زن، به این دلیل است که فرد هوموفوبیک بیش‌تر احساس خطرشان بابت براندازی پارادایم جنسی مردانگی است. چنان که نظریه‌پردازی مانند دی.ای.میلر معتقد است دگرجنس‌گرایی مردانه، نه تنها میل به زنان است (که بسیار اساسی است) که نفی میل به مرد دیگر نیز محسوب می‌شود.

بنابراین تجلی هوموفوبیا به این صورت است که از استعداد زنانگی که در خود هست باید فاصله بگیریم تا از این طریق بر ماهیت مردانه‌مان تأکید کنیم. بنابراین تحقیر کسی تحت عنوان مردانگی به معنی این است که او یک مرد واقعی نیست.

میلر معتقد است که تنها نقش منفعل یا سلطه‌پذیر در کنش همجنس‌گرا را می‌توان مذکرزدایی دانست چنان که در بسیاری از فرهنگ‌ها چنین است.

گرایش به هوموفوبیا در جامعه
عدم تأیید همجنس‌گرایان و گی‌ها از سوی جامعه به یک نسبت صورت نمی گیرد، بلکه معمولاً بر اساس متغیرهایی مانند سن، قومیت، مکان جغرافیایی، نژاد، جنسیت، تحصیلات، هویت حزبی و مذهبی متفاوت است. بر اساس دیدگاه اچ آی وی/ ایدز در انگلستان، فقدان احساسات و تجربه‌های همجنس‌گرایانه و داشتن دیدگاه‌های مذهبی و فقدان تعامل با گی‌ها تأثیر بزرگی در داشتن دیدگاه‌های هوفوبیک دارد.52

نگرانی دگرجنس‌گرایان (به‌ویژه افراد بالغی که ساختار مردانگی دگرجنس‌گرای‌شان بر اساس گی نبودن استوار است) از این که دیگران ممکن است ایشان را گی بدانند53،54 چنان که مایکل کیمل نیز می‌گوید، نمونه‌ای از هوموفوبیا است.55 سرزنش پسران دیگری که ممکن است فرد را دور از جمع خود بدانند (برای کسانی که اغلب گی نیستند) در میان قصبات و مدارس حاشیه‌ی شهرها در آمریکا یک اپیدمی است و همراه با رفتارهای خطرناکی مانند خشونت علیه یکدیگر برای نشان دادن مردانگی است.56

گرایش به همجنس‌گرایان در ایالات متحده، بر اساس عضویت در حزب نیز متفاوت است. جمهوری‌خواهان بیش از دموکرات‌ها گرایش منفی نسبت به گی‌ها و لزبین‌ها دارند؛ بر اساس پیمایشی از مرکز «مطالعات انتخابات ملی» از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ این امر مشهود است.


درصد نگرش منفی نسبت به گی‌ها و لزبین‌ها در میان طرفداران دو حزب سیاسی در ایالات متحده

هوموفوبیا همچنین بر اساس مناطق و محله‌ها نیز متفاوت است. آمار نشان می‌دهد که ایالات متحده‌ی جنوبی، گزارش‌های ضد گی بیش‌تری را نسبت به سایر نقاط داشته است.57

اختلاف مورد مشاهده در این نمودار که از کتاب جوزف فرید منتشر شده در سال ۲۰۰۸ به دست آمده، این امر را نشان می‌دهد. باید توجه کرد که تمایل جهوری‌خواهان به نگاه منفی نسبت به گی‌ها و لزبین‌ها براساس هوموفوبیا، باورهای مذهبی و محافظه‌کاری ایشان نسبت به خانواده‌ی سنتی است.58

یکی از مطالعات انجام شده روی افراد بالغ سفیدپوست در دانشگاه سین سیناتی، توسط جانت باکر نشان می‌دهد که احساسات منفی نسبت به گی‌ها همراه است با دیگر رفتارهای تبعیض‌آمیز. این مطالعه نشان می‌دهد که نفرت از گی‌ها، یهودی‌ها و نژادپرستی (که می‌توان آن‌ها را شرکای همانند نامید59) با یکدیگر در سوء استفاده از قدرت شراکت دارند.

مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۷ در انگلستان انجام شده است در گزارش خیریه استنوال نشان داده می‌شود که 90 درصد از جمعیت ضد قوانین تبعیض‌آمیز حامی گی‌ها و لزبین‌ها بوده‌اند.60

ساختارهای اجتماعی و فرهنگی می‌تواند تمایلات هوموفیک را زمینه‌سازی کند. برخی از این زمینه‌های اجتماعی، در جامعه‌ی سیاهان شامل مواردی نظیر موزیک و ویدئو موزیک61،62،63 کلیساها64،65 است. همچنین درمیان سفیدپوستان نیز هنر، ورزش و کلیسا جاهایی است که هوموفوبیا را ترویج می‌کنند.

نمونه‌ای از هوموفوبیا در میان ورزشکاران یافت می‌شود که مردانگی‌ای که ستایش می‌شود با ارزش‌هایی که این مردانگی را به چالش می‌کشد سازگار نیست. بنابراین رفتار و گفتارهای هوموفوبیک زیادی را در میان ورزشکاران شاهدیم.

برای مثال به این نقل قول از تیم هارداوی بسکتبالیست در یک شوی رادیویی توجه کنید: خب می‌دونید، من از گی‌ها متنفرم. من، خب آره، من از گی‌ها خوشم نمیاد. من خوشم نمیاد نزدیک گی‌ها باشم. من هوموفوبیک‌ام. من خوشم نمیاد ازش. اصلاً نباید تو دنیا باشه. یعنی تو ایالات متحده. من خوشم نمیاد.66 با وجود این اکثر ورزشکاران حرفه‌ای لیگ‌ها طرفدار هوموفوبیا نیستند و جامعه ل.گ.ب.ت ها را به‌عنوان یک بازار ضروری تلقی می‌کنند.67،68،69

برخورد با هوموفوبیا

بیش‌تر سازمان‌های حقوق بشری مانند دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، قوانینی که مناسبات همجنس‌گرایانه‌ی میان افراد بالغ را جرم می‌انگارد، محکوم می‌کنند. از سال ۱۹۹۴ کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل حکم به این داده است که چنین قوانینی، حق حوزه‌ی خصوصی افراد که در بیانیه‌ی حقوق بشر و معاهده‌ی بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت است را نقض می‌کنند. در سال ۲۰۰۸ کلیسای کاتولیک رم حکمی داد دایر بر اینکه «دولت باید از احکام کیفری علیه همجنس‌گرایان پرهیز کند».


این حکم ناظر به تصمیم شورای سازمان ملل بود که به صراحت خواستار پایان دادن به احکام کیفری علیه همجنس‌گرایان در جهان می‌شد.70 در مارس سال ۲۰۱۰، کمیته‌ی نخست‌وزیران اتحادیه‌ی اروپا پیشنهادی را در مورد پیشگیری از برخورد تبعیض‌آمیز با افراد بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسی‌شان به تصویب رساند که دبیر کل این کمیته آن را نخستین ابزار قانونی در جهان برای مقابله با یکی از قدیمی‌ترین اشکال تبعیض در جهان دانسته است.71

برای برخورد با هوموفوبیا جامعه ل.گ.ب.ت‌ها مراسمی را به‌صورت تظاهرات افتخار گی [gay pride parades] و فعالیت‌های سیاسی دیگر برگزار می‌کنند. یکی از این مناسبت‌ها برای مبارزه با هوموفوبیا، سالروز جهانی مبارزه با هوموفوبیا است که به مناسبت روز ۱۷می ۱۹۹۰ که همجنس‌گرایی از فهرست بیماری‌های سازمان جهانی سلامت [WTO] حذف شد، در سال ۲۰۰۵ توسط یک کمیته‌ی مرکزی به این مناسبت در فرانسه، برگزیده شده است و امروزه در بیش از ۵۰ کشور دنیا بزرگداشت آن برگزار می‌شود.

کیفر مرگ برای همجنس‌گرایان در دوره‌ی معاصر

در سال ۲۰۰۹ ایلگا، گزارشی را منتشر کرد بر پایه‌ی تحقیقی که توسر دانیل اوتسن در کالج دانشگاه سودرترن در استکهلم سوئد انجام داده بود. این تحقیق نشان می دهد که ۸۰ کشور دنیا هنوز همجنس‌گرایی را جرم تلقی می‌کنند و پنج‌تا از آن‌ها کیفر اعدام را برای آن در نظر گرفته‌اند. دوتا از آن‌ها نیز در برخی مناطق خود این حکم را اجرا می‌کنند.

در این گزارش، که با عنوان «دولت های حامی هوموفوبیا» نامیده شده است72 یادآوری می‌شود مجازات‌های سخت و اعدام در کشورهای مسلمان یا در دو مورد از مناطق در کشورهای اسلامی رخ می‌دهد.73،74
کشورهایی که حکم اعدام برای هم‌جنس‌گرایی در نظر گرفته‌اند شامل این فهرست هستند: در رأس آن‌ها ایران، سپس کشور آفریقایی موریتانی، کشور عربستان سعودی، کشور آفریقایی سودان و کشور یمن، و در برخی مناطق از دو کشور نیجریه و سومالی.75

پانوشت‌ها:

۳۹. Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation.

۴۰. Herek, G M; Cogan, J C; Gillis, J R; Glunt, E K (1998). Correlates of Internalized Homophobia in a Community Sample of Lesbians and Gay Men . 2. 17–26. OCLC 206392016 .

۴۱. Adams HE, Wright LW, Lohr BA (August 1996). "Is homophobia associated with homosexual arousal?". J Abnorm Psychol 105 (3): 440–5. doi:10.1037/0021-843X.105.3.440 . PMID 8772014 . . Summarized in an American Psychological Association press release, August 1996: "New Study Links Homophobia with Homosexual Arousal

۴۲. Adams HE, Wright LW, Lohr BA (August 1996). "Is homophobia associated with homosexual arousal?"
. J Abnorm Psychol
105 (3): 440–5. doi:10.1037/0021-843X.105.3.440. PMID 8772014. . Summarized in an American Psychological Association press release, August 1996: "New Study Links Homophobia with Homosexual Arousal

۴۳. Sexual Orientation and Gender Identity — Discrimination and Conflicts from Planned Parenthood: [dead link]

۴۴. Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation

۴۵. ndex of Homophobia: W. W. Hudson and W. A. Ricketts, 1980.

۴۶. Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation

۴۷. Masculinity Challenged, Men Prefer War and SUVs

۴۸. "Homophobia and Hip-Hop" . PBS. . Retrieved 2009-03-30.

۴۹. Fans' culture hard to change"

۵۰. Nancy J. Chodorow. Statement in a public forum on homophobia by The American Psychoanalytic Foundation, 1999

۵۱. West, D.J. Homosexuality re-examined. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977. ISBN 0816608121

۵۲. Prejudice & Attitudes to Gay Men & Lesbians.

۵۳. Epstein, D. (1995). "Keeping them in their place: Hetero/sexist harassment, gender and the enforcement of heterosexuality." In J. Holland&L. Adkins (Eds.), Sex, sensibility and the gendered body. London: Macmillan.

۵۴. Herek, Gregory M; Society for the Psychological Study of Lesbian and Gay Issues (1998). Stigma and sexual orientation : understanding prejudice against lesbians, gay men, and bisexuals. Psychological perspectives on lesbian and gay issues, v. 4. Sage Publications. ISBN 9780803953857. .

۵۵. Kimmel, M. (1994). Masculinity as homophobia: Fear, shame and silence in the construction of gender identity. In H. Brod & M. Kaufman (Eds.), Theorizing masculinities (pp. 119–141). Newbury Park, CA: Sage

۵۶. ibid

۵۷. Lyons, P. M., Jr.; Anthony, C. M.; Davis, K. M.; Fernandez, K.; Torres, A. N.; Marcus, D. K. (2005). "Police Judgements of Culpability and Homophobia". Appl Psychol Crim Justice 1 (1): 1–14. .

۵۸. Fried, Joseph (2008). Democrats and Republicans--rhetoric and reality : comparing the voters in statistics and anecdotes. Algora Pub. p. 185. ISBN 0875866050.

۵۹. "Homophobia, racism likely companions, study shows," Jet, January 10, 1994

۶۰. Muir, Hugh (May 23, 2007). "Majority support gay equality rights, poll finds". London: Guardian.

۶۱. After Elton: Because visibility matters, by Robert Urban, June 1, 2006 "Taking the Homophobia Out of Hip-Hop: A Progress Report" [2]

۶۲. "Beyond Beats and Rhymes"

۶۳. "Issue Brief: Gender Violence and Homophobia"

۶۴. Banerjee, Neela (January 21, 2006). "Black Churches' Attitudes Toward Gay Parishioners Is Discussed at Conference" . The New York Times. Retrieved May 4, 2010.

۶۵. "Obama takes on the black community's homophobia"

۶۶. "Love and Basketball: Homophobia in Sports"

۶۷. Homophobia in professional sports - Features

۶۸. "Gay and lesbian sports site, for sports enthusiasts and athletes worldwide". Gay Sports. Retrieved 2009-08-08.

۶۹. Archive 2008, gaybaseballdays.com

۷۰. STATEMENT OF THE HOLY SEE DELEGATION AT THE 63rd SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED NATIONS ON THE DECLARATION ON HUMAN RIGHTS, SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY (18 DECEMBER 2008)

۷۱. International Lesbian and Gay Association. "State-sponsored Homophobia"

۷۲. ILGA: 2009 Report on State Sponsored Homophobia (2009)[dead link]

۷۳. ILGA:7 countries still put people to death for same-sex acts

۷۴. Homosexuality and Islam - ReligionFacts

۷۵. ILGA: Lesbian and Gay Rights in the World (2009)

Share/Save/Bookmark

بخش پیشین
هوموفوبیا یا ترس از افول مردانگی
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.

نظرهای خوانندگان

عجب مقالی...دستتون درد نکنه بابت ترجمه.

-- بدون نام ، May 31, 2010

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)
-لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.
-کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و منتشر نخواهد شد.


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)